Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Shopnotch B.V., zoals genoemd in artikel 1.4.

2. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Shopnotch B.V. en Klant, een en ander in meest ruime zin. 

3. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Shopnotch B.V. ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, die Shopnotch B.V. voor of ten behoeve van de Klant verricht.

4. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.shopnotch.nl, waarmee Klanten met Shopnotch B.V. in contact kunnen komen.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Shopnotch B.V. gesloten Overeenkomsten waarbij Shopnotch B.V. Diensten aanbiedt.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Shopnotch B.V. overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant. 

Artikel 3 Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van de offerte van Shopnotch B.V..

2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Shopnotch B.V. is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

3. Op het moment dat Shopnotch B.V. van de Klant een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Shopnotch B.V. feitelijk begint met de uitvoering.

4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Shopnotch B.V., dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Shopnotch B.V. deze alsnog schriftelijk bevestigt.

5. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Shopnotch B.V. zal zich naar beste inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

2. Shopnotch B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Shopnotch B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Shopnotch B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Shopnotch B.V. zijn verstrekt, heeft Shopnotch B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Shopnotch B.V.

1. Shopnotch B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant als bedoeld in artikel 1.2 en 1.4, de verplichtingen uit de Overeenkomst (project overeenkomst of uren contract) niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Shopnotch B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. Niet-nakoming kan bestaan uit het niet voldoen aan de betalingsverplichting of het in strijd handelen met artikel 6. 

2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Shopnotch B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Shopnotch B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Shopnotch B.V. op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 6 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen op de offerte en in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. Shopnotch B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. Betaling door een Klant, geschiedt op projectbasis of via een uurtarief. Zo betaalt de Klant voor het aantal uur dat Shopnotch B.V. bezig is met een opdracht. Het aantal uren dat Shopnotch B.V. heeft besteed aan een opdracht, zal worden gefactureerd.

4. Het is ook mogelijk om voorafgaand aan het uitvoeren van de overeenkomst een aantal uren af te spreken. In dat geval zal een prijsopgave worden gemaakt, met daarin vermeld het aantal uren dat daarvoor door Shopnotch B.V. kan worden besteed aan het maken van dat wat is overeengekomen. Deze prijsopgave blijft een opgave, wanneer meer tijd wordt besteed aan het maken van het overeengekomen zullen deze uren naast de prijsopgave in rekening worden gebracht. Het uurtarief en de projectkosten zullen voorafgaand worden overeengekomen. 

5. Indien voorafgaand aan Klant een indicatie is gegeven met betrekking tot de levering van het overeengekomen product, blijft de afgesproken datum van levering een indicatie. Naar deze datum van levering zal door Shopnotch B.V. worden gestreefd, maar Shopnotch B.V. behoudt het recht om deze datum (met een redelijk termijn) te overschrijden.

6. Indien de Klant als bedoeld in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7. Indien Shopnotch B.V. beslist een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 7 Annulering en opzegging  

1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Shopnotch B.V.. Wanneer de Klant een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dat haar overeenkomst wordt geannuleerd, zal opzegging terstond geschieden. 

2. Annulering kan niet meer geschieden voor werkuren die al zijn verricht, deze werkuren zullen alsnog worden gefactureerd in het geval van annulering. Nog te verrichten werkuren kunnen worden geannuleerd. In het geval van een voorafgaand afgesproken (totaal)prijs, zal in principe geen geld terug worden gegeven.

3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien, zoals de werkuren die op dat moment in de opdracht zijn gestoken, in rekening gebracht. Ook kan ervoor worden gekozen dat Klant in plaats van de gemaakte uren een percentage van het offertebedrag uitbetaald.

4. In het geval sprake is van een groot project, zal voorafgaand overeen worden gekomen dat Klant een aanbetaling doet van 25% van het offertebedrag. Wanneer deze opdracht vroegtijdig wordt geannuleerd, heeft de Klant geen aanspraak meer op deze aanbetaling. Deze aanbetaling kan wel worden verwerkt in het verrekenen van de aantal uren door Shopnotch B.V.. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Shopnotch B.V. is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

2. Shopnotch B.V. garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Shopnotch B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website, en/of het (hierdoor) later aanleveren van een design opdracht.

3. Shopnotch B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit. 

4. Shopnotch B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

5. Shopnotch B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13. 

6. De Klant vrijwaart Shopnotch B.V. voor aanspraken van derden. 

7. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Shopnotch B.V.. 

8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

9. Shopnotch B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout, die door het nauwgezette werk dat Shopnotch B.V. verricht gevolgen kan hebben voor uw product of dienst. Indien sprake is van een dergelijke fout, zoals een typefout op de website, zal Shopnotch B.V. deze kosteloos herstellen voor uw product of dienst zonder dat zij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld door Klant.

10. Voor een fout zoals bedoeld in lid 9 zullen, indien er al kosten zijn gemaakt, deze in rekening worden gebracht bij Klant.

11. Indien Klant tussentijds akkoord heeft gegeven voor een handeling van Shopnotch B.V. in het kader van de overeenkomst, zoals het plaatsen van een opdracht bij een derde partij, geldt voor de uitleg van de overeenkomst het tussentijdse akkoord. Na het voltooien van de opdracht kan de Klant zich niet beroepen op iets anders dan op dat moment afgesproken.

Artikel 9 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Shopnotch B.V., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van bestuurders van Shopnotch B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Shopnotch B.V., brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Shopnotch B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Shopnotch B.V. tot dan al heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 10 Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

1.Tenzij anders overeengekomen, blijven alle auteursrechten van de door Shopnotch B.V. gemaakte producten in het bezit van Shopnotch B.V. tot aan de oplevering van het product. Shopnotch B.V. wordt beschouwd als de maker van het werk zoals bedoeld in de Auteurswet en behoudt alle rechten om over het werk te beschikken tot het moment van oplevering.

2. Na volledige voldoening van alle verplichtingen door de klant, zoals vastgelegd in de overeenkomst, draagt Shopnotch B.V. het auteursrecht van het werk over aan de klant. Vanaf dat moment heeft de klant het uitsluitende recht om het werk op elke gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen.

3. Na de overdracht van het auteursrecht heeft de klant het recht om naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de code van het product. Shopnotch B.V. heeft geen zeggenschap over het werk na de overdracht van de rechten, tenzij dit specifiek is overeengekomen in de contractvoorwaarden.

4. Shopnotch B.V. heeft, wanneer hier geen afwijkende afspraken over zijn gemaakt, de vrijheid om het ontwerp voor Klant te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. In een dergelijk geval zal dit eerst worden medegedeeld aan de Klant.

Artikel 11 Identiteit van Shopnotch B.V.

1. Shopnotch B.V. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 80874215 en draagt btw-identificatienummer NL001130026B95. Shopnotch B.V. is gevestigd aan de Nieuweweg 25, 4811LW te Breda. Shopnotch B.V. is per e-mail te bereiken via hello@shopnotch.nl en www.shopnotch.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen Shopnotch B.V. en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen Shopnotch B.V. en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.